درخواست نمایندگی انحصاری

برای اخذ نمایندگی انحصاری pdf زیر را مطالعه و از شرایط نمایندگی اطلاع حاصل فرمایید.

دریافت pdf

توجه کنید برای ارسال فرم باید مشخصات فردی و نمایندگی را به طور کامل پر و اطلاعات صحیح را وارد کنید.

درصورت هرگونه مشکل یا سوال میتوانید در بخش تماس با ما به ما اطلاع بدهید.

نام خود را وارد کنید...
نام خانوادگی خود را وارد کنید...
شناسه کاربری خود را وارد کنید...
کد ملی خود را وارد کنید...
شماره تماس خود را وارد کنید...
استان در حال سکونت خود را انتخاب کنید...
آدرس خود را وارد کنید...
نام شرکت را وارد کنید...
شماره ثبت شرکت را وارد کنید...
شناسه ملی را وارد کنید...
تصویر اساسنامه
تصویر اساسنامه را وارد کنید...

اطلاعات محل نمایندگی :


شماره ثابت دفتر را وارد کنید...
متراژ دفتر را وارد کنید...
تصویر اجاره نامه
تصویر اجاره نامه را وارد کنید...
تصویر داخل دفتر
تصویر از فضای داخل دفتر را وارد کنید...
تصویر بیرون دفتر
تصویر از فضای بیرون دفتر را وارد کنید...
نوع مالکیت
امکان نصب تابلو
آدرس خود را وارد کنید...
امکانات دفتر را بنویسید...
اطمینان حاصل کنید که فیلد های بخش فردی و نمایندگی را تکمیل کردید.